O projekcie

Cel projektu

Projekt zatytułowany „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych” ma na celu przyjrzenie się systemowi zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa w gminach w Polsce i Norwegii na przykładzie polskich i norweskich gmin biorących udział w projekcie. W ramach tego projektu zbadane zostaną możliwości optymalizacji ochrony dziedzictwa i jej potencjału społeczno-ekonomicznego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa. Uczestnicy będą mieli również okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się fachową wiedzą w zakresie szerzenia świadomości i udziału lokalnych społeczności w procesie ochrony i zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa.

Opis projektu

Inicjatywa opracowania i wdrożenia programu partnerskiego „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych” została przedstawiona NID przez Riksantikvaren w połowie 2012 roku. Ostatecznie w maju 2013 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy NID a Riksantikvaren. Projekt został przyjęty przez MKiDN (operatora środków pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego EOG 2009-2014). Środki na realizację programu zostały przyznane w sierpniu 2013 r. a umowa z MKiDN na realizację programu została sfinalizowana 19 listopada 2013 r. Program będzie zrealizowany do końca 2015 r.

 

Zgodnie z ostatecznie przyjętym przez partnerów projektem, program jest podzielony na dwa etapy. Pierwsza część obejmuje prezentację i porównanie funkcjonowania dwóch systemów ochrony i zarządzania dziedzictwem, w Polsce i w Norwegii. Projekt skupia się w szczególności na zagadnieniach zwiększenia zaangażowania społecznego i podniesieniu świadomości samorządowych decydentów w zakresie wartości i rangi zasobów lokalnego dziedzictwa. Celem pierwszej części inicjatywy jest przygotowanie warsztatów szkoleniowych i prace nad poradnikiem dla samorządów, a także prace nad przygotowaniem badań społecznych.

 

Druga część projektu będzie poświęcona praktycznemu wdrażaniu wyników pierwszego etapu. Zorganizujemy warsztaty w ramach objazdów studyjnych dla lokalnych interesariuszy z wybranych społeczności norweskich i polskich. Uczestnicy z gmin poznają w jaki sposób  podchodzi się w Polsce i w Norwegii do kwestii ochrony, promocji, wykorzystania czy też rozwiązywania problemów związanych z dziedzictwem kulturowym. Ta część będzie również obejmować badania społeczne oraz wydanie poradnika, publikacji promocyjnej oraz prowadzenie strony Internetowej.

 

Planowane efekty projektu

Ostatecznymi efektami projektu mają być:

  1. Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania dziedzictwem i ochrony zabytków przedstawicieli społeczności lokalnych biorących udział w Programie.
  2. Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Polski i Norwegii w zakresie funkcjonowania systemu planowania przestrzennego, percepcji społecznej lokalnego dziedzictwa, świadomości wartości i roli zabytków oraz wykorzystania ich potencjału dla rozwoju lokalnego przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Opracowany i wydany poradnik dla przedstawicieli gmin stanowiący kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania dziedzictwem uzupełniony opisami dobrych praktyk.
  4. Wzorcowy scenariusz szkoleń z zarządzania dziedzictwem kierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wraz z modelowym trybem dostosowania scenariusza do specyfiki konkretnych adresatów szkolenia.
  5. Badania opinii społecznej mierzące stan świadomości i wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego, jego potencjału społeczno-ekonomicznego oraz mechanizmów jego ochrony i właściwego wykorzystania na poziomie lokalnym.
  6. Publikacja promocyjna zawierająca wyczerpujące informacje o programie, jego przebiegu oraz osiągniętych efektach. Publikacja będzie także zawierać artykuły przygotowane przez ekspertów zaangażowanych w realizację programu prezentujących wiedze dotyczącą zarządzania dziedzictwem w zakresie ich dziedzin badawczych.
  7. Strona internetowa projektu udostępniająca szerokiemu gronu odbiorców wiedzę wypracowaną w trakcie Programu.

 

Projekt realizowany jest
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

 

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl