Spotkanie ewaluacyjne projektu DoM

2 i 3 kwietnia br. polscy oraz norwescy eksperci spotkali się w siedzibie partnera projektu, tj. w Riksantikvaren w Oslo w celu przedyskutowania rezultatów warsztatów równoległych dla przedstawicieli gmin uczestniczących, które odbyły się w marcu w Bergen i w Węgorzewie, oraz zaplanowania dalszych działań w projekcie. Warsztaty miały na celu analizę stanu faktycznego oraz zdiagnozowanie  najważniejszych wyzwań z punktu widzenia zarządzania dziedzictwem kulturowym m.in. wdrażania obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów strategicznych i planistycznych, ocena kapitału społecznego i wykorzystania mechanizmu partycypacji społecznej, wkomponowanie dziedzictwa w rozwój lokalny, poszukiwanie nowych funkcji dla obiektów zabytkowych, finansowania oraz strategicznego podejścia do  ochrony  i wykorzystywania dziedzictwa.

Warsztaty miały na celu rozpoznanie podejścia interesariuszy lokalnych do ich własnego dziedzictwa oraz możliwości jego ochrony i wykorzystania w rozwoju lokalnym. Jednym z wniosków warsztatów, jest to, iż uczestnicy polskich gmin uważają dziedzictwo za czynnik rozwoju, stanowiący o przewadze konkurencyjnej gminy, będący jednak dużym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym.
Strona polska zaprezentowała również wyniki ogólnodostępnej w gminach ankiety dotyczącej kwestii zarządzania lokalnym dziedzictwem oraz wyniki ankiety uzupełnianej przez uczestników, która miała na celu pozyskanie informacji o potrzebach uczestników względem projektu.

W trakcie spotkania dyskutowano kolejne działania merytoryczne projektu, a zwłaszcza program zbliżającego się objazdu studyjnego w Norwegii,  jak również tematy, które mogą być wspólnie rozwijane przez obie strony w dalszych etapach projektu. Program objazdu został przedyskutowany z uczestnikami norweskimi i będzie prezentował najistotniejsze obszary problemowe tyczące zarządzania dziedzictwem: kwestię własności prywatnej, wolontariatu, nowych funkcji dla obiektów zabytkowych, wielość podmiotów zarządczych, ochrony dziedzictwa niematerialnego, turystyki oraz narzędzi ochrony dziedzictwa. Podczas spotkania omówiono także zakres merytoryczny wspólnej publikacji promocyjnej projektu.

4 kwietnia odbyło się spotkanie koordynatorów, którzy omawiali kwestie organizacyjne związane z projektem.

Kolejnymi etapami projektu są dwa objazdy studyjne (w Polsce i Norwegii), podczas których uczestnicy będą brali udział w dyskusjach, warsztatach i szkoleniach, jak również zapoznają się z przykładami miejsc reprezentujących konkretne problemy z zakresu zarządzania dziedzictwem oraz sposoby ich rozwiązywania. Równolegle partnerzy zaczynają prace nad poradnikami (polskim i norweskim).

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl