Riksantikvaren (Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego)

Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego podlega norweskiemu Ministerstwu Środowiska i jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobem zabytków architektury, stanowisk archeologicznych a także historycznym krajobrazem kulturowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Dyrekcja jest odpowiedzialna za zachowanie dla obecnego i przyszłych pokoleń Norwegów, reprezentatywnego dla wszystkich okresów historii, zasobu zabytków będących świadectwem ważnych wydarzeń historycznych oraz dawnych sposobów życia, dziełami sztuki i rzemiosła wszystkich epok oraz stylów.

Dzięki działaniom Dyrekcji, kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego jest brana pod uwagę w procesach planowania przestrzennego, a interes społeczny związany z zachowaniem i ochroną zabytków jest zabezpieczony na wszystkich poziomach zarządzania dziedzictwem.


Dyrekcja prowadzi także działalność edukacyjną i informacyjną, której celem jest budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie opinii publicznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego.

Riksantikvaren jest organem odwoławczym od decyzji wydanych przez organy administracji odpowiedzialne za dziedzictwa kulturowego w pierwszej instancji.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl