Spotkanie inaugurujące projekt zatytułowany „DoM – Dziedzictwo obok mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”.

18 i 19 grudnia 2013 roku w warszawskiej siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyło się spotkanie inaugurujące projekt zatytułowany „DoM – Dziedzictwo obok mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”. Ma on na celu poprawę systemu zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa w uczestniczących w nim gminach w Polsce i Norwegii. W ramach tego projektu zbadane zostaną możliwości optymalizacji ochrony dziedzictwa i jej potencjału społeczno-ekonomicznego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa.

Polscy i norwescy eksperci w dziedzinie m.in. oceny wartości zasobów dziedzictwa, planowania przestrzennego, socjologii wsi, rozwoju lokalnego, partycypacji społecznej, rewitalizacji obiektów zabytkowych, mechanizmów zarządzania miejscem o szczególnym znaczeniu kulturowym, prawnego uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego w dokumentach sporządzanych przez samorządy - spotkali się by omówić systemy zarządzania lokalnym dziedzictwem w Polsce i Norwegii, przedstawić wstępne analizy gmin uczestniczących oraz rozpocząć prace nad scenariuszem warsztatów dla gmin i nad podręcznikiem.

Projekt „DoM” jest podzielony na dwa etapy. Pierwsza część obejmuje prezentację i porównanie dwóch systemów zarządzania lokalnym dziedzictwem -  w Polsce i w Norwegii. W oparciu o powyższą analizę, wskazane zostaną mocne i słabe strony ochrony i zarządzania dziedzictwem lokalnym, na podstawie których zostaną opracowane efektywne rozwiązania w postaci scenariusza warsztatów i poradnika dotyczącego zarządzania dziedzictwem w gminach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zaangażowaniu społecznemu i podniesieniu rangi zasobów lokalnego dziedzictwa.

Druga część projektu jest poświęcona praktycznemu wdrażaniu wyników pierwszego etapu. Zorganizowane zostaną warsztaty i wyjazdy studyjne dla lokalnych interesariuszy z wybranych społeczności norweskich i polskich. Ta część obejmuje również badania społeczne oraz publikację poradnika i materiałów promocyjnych.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl