Michał Marciniak

Michał Marciniak – ekspert ds. funduszy europejskich, prawnik Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytet w Orleanie (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania); w latach 2009-11 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW odpowiadający za zarządzanie PROW 2007-2013 i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w latach 2007-2009 dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pracował w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz „Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute for European Policy w czeskiej Pradze. Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. Stale współpracuje z BiznesOnet.pl i Instytutem Obywatelskim, Fundacją Energia dla Europy, publikuje w prasie branżowej Wiadomości Rolnicze Polska. Autor raportów z oceny własnej (ewaluacji) i szkoleń z wykorzystania środków unijnych dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, współpracuje z gminami w przygotowaniu lokalnych strategii rozwoju; autor Raportu Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich wydanego przez Instytut Obywatelski oraz Raportu Wieś czy globalna wioska? przygotowanego w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto ekspert realizuje obecnie badania ewaluacyjne ex-ante projektów regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dyrektor w firmie STREFAPLUS współpracuje z AGROTEC Polska sp z o.o. 

 

Główne zainteresowania badawcze w projekcie

Ekspert z dziedziny źródeł finansowania dziedzictwa kulturowego w projekcie „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa dla społeczności lokalnych”. Obszar działania obejmować będzie ocenę doświadczeń z realizacji projektów przez gminy uczestniczące w projekcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie najbardziej efektywnych źródeł finansowania zewnętrznego tych projektów. 

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl