Anna Fortuna-Marek

Anna Fortuna-Marek – historyk sztuki, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie (od 2002 r.) Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich dotyczących historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Współautorka licznych opracowań naukowo-badawczych i dokumentacji konserwatorskich (m.in. studia historyczno-urbanistyczne, studia wartości kulturowych gmin, plan ochrony parku kulturowego) oraz wojewódzkiego i gminnych programów opieki nad zabytkami. Współautorka Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego. Współautorka wniosku o wpis na listę UNESCO drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat i dokumentacji obiektów kandydujących do uznania za Pomnik Historii.  Uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących doskonalenia systemów ochrony i zarządzania dóbr Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

W projekcie „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych” jest jednym z członków zespołu i ekspertów NID.

W ramach dziedzin eksperckich odpowiedzialna jest za analizę zagadnień dotyczących:

  • Aspektów prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i kompetencji samorządów lokalnych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami (w tym programy opieki nad zabytkami, parki kulturowe);
  • Definiowania wartości i oceny zasobu dziedzictwa w gminach uczestniczących w projekcie: gminy Narol i Horyniec Zdrój, województwo podkarpackie.

Do zadań, które realizuje w ramach projektu należy m.in.:

  • Przygotowanie analizy gmin z terenu województwa podkarpackiego uczestniczących w projekcie, głównie pod kątem: analizy zasobu zabytkowego, zdefiniowania kluczowych zagadnień i obszarów problemowych w ochronie zabytków i zarządzaniu dziedzictwem w gminach;
  • Wspomaganie eksperta z zakresu rozwoju gospodarczego: wykorzystanie dziedzictwa dla rozwoju regionalnego oraz promocja w zakresie dziedzictwa kulturowego, np. szlaki kulturowe, adaptacje obiektów zabytkowych, analiza dobrych praktyk;
  • Przygotowanie i przeprowadzenie części warsztatów dla uczestników – przedstawicieli samorządów;
  • Wkład merytoryczny w przygotowanie ankiety do badań społecznych;
  • Opracowanie części poradnika dla samorządów dotyczącego ochrony, opieki i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publikacji promocyjnej projektu;
  • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem objazdu studyjnego na terenie województwa podkarpackiego.
Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl