dr inż. architekt Beata Makowska

dr inż. architekt Beata Makowska - Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie od 2003 roku, pracownik instytucji od 1991 roku. Wcześniej pracownik PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie (1986-1991) i biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (1994-2003). Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej  (1987), Conservation Course of College for New Europe Kraków - Zamość  (1994) i Podyplomowych Studiów Ochrony Zabytków Urbanistyki i Architektury  Politechniki Warszawskiej (1995). Dysertacja doktorska obroniona na PW (2002). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Prezes Oddziału SKZ w Szczecinie, ekspert Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Dóbr Kultury.

W projekcie „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych” jest jednym z członków zespołu i ekspertów NID.

W ramach dziedzin eksperckich odpowiedzialna jest za analizę zagadnień dotyczących:

  • ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym, w szczególności  w zakresie obowiązków i możliwości gmin w Polsce,
  • prawnych uwarunkowań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w dokumentach sporządzanych przez samorządy oraz wniosków w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w projektach Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • studiów wartości kulturowych gmin - nieobligatoryjnych opracowań przedplanistycznych  -  w relacji do innych metod stosowanych poza Polską m.innymi DIVE Analysies.


Do zadań, które realizuje w ramach projektu należy m.in.:

  • udział w merytorycznej obsłudze projektu oraz udział w redakcji materiałów promocyjnych, publikacji poradnika i ustalaniu zakresu scenariusza szkoleń w zakresie ww specjalności,
  • udział w redakcji ankiet ewaluacyjnych.
Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl