Eksperci

Anna Fortuna-Marek

Anna Fortuna-Marek – historyk sztuki, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie (od 2002 r.) Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich dotyczących historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Współautorka licznych opracowań naukowo-badawczych i dokumentacji konserwatorskich (m.in. studia historyczno-urbanistyczne, studia wartości kulturowych gmin, plan ochrony parku kulturowego) oraz wojewódzkiego i gminnych programów opieki nad zabytkami. Współautorka Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego. Współautorka wniosku o wpis na listę UNESCO drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat i dokumentacji obiektów kandydujących do uznania za Pomnik...

Ingunn Holm

Ingunn Holm, Starszy Doradca, Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego, Doktor archeologii z Uniwersytetu w Bergen, Norwegia   Biografia W latach 1994 - 2001 pracowała w różnych administracjach okręgowych, odpowiadając za kwestie związane z Ustawą o dziedzictwie kulturowym, dotyczące dziedzictwa archeologicznego. Prowadziłam również sprawy z zakresu rozwoju obszarów miejskich i wiejskich związane z Ustawą dotyczącą planowania i budownictwa. Przez trzy lata pracowałam na Uniwersytecie w Bergen na stanowisku naukowym. Pracuję w Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego od 2007 roku.   Zawsze uważałam, że istotne jest przedstawienie wyników moich badań archeologicznych szerszej publiczności i od czasów studenckich ...

Michał Marciniak

Michał Marciniak – ekspert ds. funduszy europejskich, prawnik Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytet w Orleanie (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania); w latach 2009-11 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW odpowiadający za zarządzanie PROW 2007-2013 i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w latach 2007-2009 dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pracował w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Stypendysta programu „Lider w społeczeństwie obywatelskim” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz „Future EU Leaders’ Academy (FEULA)” EUROPEUM Institute for European...

dr Paulina Legutko-Kobus

Paulina Legutko-Kobus, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek ochrona środowiska), doktor nauk ekonomicznych. Obecnie pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,  członek Komitetu Redakcyjnego periodyku naukowego MAZOWSZE studia regionalne, Sekretarz Zespołu problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN. Badania naukowe dotyczą rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście konstytucyjnej zasady rozwoju zrównoważonego. Od 1998 roku zainteresowania naukowe łączy z pracą ekspercką w zakresie tworzenia...

dr inż. architekt Beata Makowska

dr inż. architekt Beata Makowska - Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie od 2003 roku, pracownik instytucji od 1991 roku. Wcześniej pracownik PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie (1986-1991) i biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (1994-2003). Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej  (1987), Conservation Course of College for New Europe Kraków - Zamość  (1994) i Podyplomowych Studiów Ochrony Zabytków Urbanistyki i Architektury  Politechniki Warszawskiej (1995). Dysertacja doktorska obroniona na PW (2002). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Prezes Oddziału SKZ w Szczecinie, ekspert...

dr Iwona Liżewska

dr Iwona Liżewska - historyk sztuki, dr (specjalność: architektura i urbanistyka), w latach 1991-2005 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, od 2005 w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, autorka publikacji i dokumentacji poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego i jego ochronie, („Tradycyjne budownictwo wiejskie Warmii i Mazur. Krajobrazy i formy regionalne,Olsztyn 2007' Kapliczki warmińskie, Olsztyn 2012; ), animatorka działań poświęconych problematyce krajobrazu kulturowego, inicjatorka  i współorganizatorka konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją“ autorka publikacji, od 2011 Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie. ...

Anna Kozioł

Anna Kozioł – absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Nauk o zarządzaniu w Groupe Sup de Co Montpellier Business School. Słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Krakowie, studiów podyplomowych Międzynarodowego Centrum Kultury z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działając na pograniczu dziedzictwa i ekonomii, związana zarówno z instytucjami finansowymi jak i kulturalnymi. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa na stanowisku specjalista ds. zarządzania dziedzictwem. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Współautorka publikacji \"Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z...

Barbara Kazior

Barbara Kazior, Fundator i Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych – z wykształcenia archeolog, trener, moderator, koordynator programów i projektów. Od roku 2000 wspiera budowanie partnerstwa trójsektorowego jako skutecznej metody współpracy dla rozwoju lokalnego. Ukończyła prestiżowy podyplomowy  kurs na Uniwersytecie Cambridge (Postgraduate Certificate In Cross-sector Partnership) i specjalistyczny kurs dla animatorów partnerstwa (Partnership Brokers Accreditation Scheme). Zajmuje się również propagowaniem partycypacyjnych metod planowania i wdrażania rozwoju lokalnego, m.in. jako współautor metodyki szkoleniowej dla animatorów i edukatorów partycypacji publicznej, tworzonej dla potrzeb rządowego...

Aleksandra Chabiera

Aleksandra Chabiera – koordynatorka projektu, Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. W latach 2009 – 2011 koordynatorka projektu Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu, współredaktor naukowy publikacji „Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu”, współautorka koncepcji i scenariusza pierwszych w Polsce badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa. Udział w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of...

Jørn Hilmar Fundingsrud

Jørn Hilmar Fundingsrud Wykształcenie: Tytuł magistra urbanistyki, Szkoła Architektury i Projektowania w Oslo (końcowe zadanie pisemne nieukończone) Instytut Norweski w Rzymie, Uniwersytet w Oslo: Historia sztuki: Wysoki Renesans we Włoszech (jeden semestr 2001) Historia sztuki, Uniwersytet w Oslo (jeden semestr 1991) Tytuł magistra architektury, Uniwersytet w Trondheim (1985) Wykształcenie praktyczno-pedagogiczne dla nauczycieli na poziomie szkoły średniej, Uniwersytet Trondheim (trzy semestry, studia niestacjonarne, 1985) Historia, specjalizacja: historia światowa 1940-70, Uniwersytet w Oslo (trzy semestry, 1978) Wykształcenie rolnicze, szkoła rolnicza Kalnes, Sarpsborg, Norwegia (dwa semestry, 1976)    Doświadczenie...

Gunhild Berge Stang

Gunhild Berge Stang jest archeologiem, która zdobyła wykształcenie na Uniwersytecie w Bergen. Działa w Radzie Okręgowej Sogn og Fjordane od 2006 roku. Wcześniej pracowała dla Dyrektora ds. Kultury w gminie Bermanger. Stang posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w pracy w roli kierownika projektu zarówno w sektorze publicznym jak i w sektorze wolontariackim, a także dobre doświadczenie w zakresie procesów politycznych jako polityk. Doświadczenia z sektora wolontariackiego i publicznego, w połączeniu z działalnością polityczną dała Stangs dobrą wiedzę na temat administracji publicznej, procesów politycznych, mobilizacji i ogólnego rozumienia procesów. Stang pracowała również w dziedzinie dziedzictwa kulturowego...

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl